Penge til en god idé i Trige

Lederrådet i Trige kan støtte dig med penge til en god idé

Har du en god ide til et projekt, der kan samle børn, unge og voksne i lokalområdet, og som kan leve videre i flere år? Så kan du søge penge til at få projektet i gang ved at kontakte lederrådet i Trige

Idag, tirsdag d. 26. april kl. 17.30-19.30 på Bakkegårdskolen inviterer Lederrådet alle interesserede til en workshop. Her kan du blive klogere på, hvordan du kan søge støtte til at gøre din gode idé til virkelighed.

 

Lederrådet – Hvad er det?

Det var med inspiration fra den såkaldte Gellerup-model, at byrådet i Aarhus Kommune i 2014 besluttede at danne lignende lederråd i de syv øvrige mest udsatte boligområder: Bispehaven, Langkærparken, Skovgårdsparken, Vejlby Vest, Viby Syd, Frydenlund og altså Trigeparken.

Overordnet er idéen at skabe et lokalt forankret, dialogbaseret og inkluderende samarbejdsforum mellem kommunale og boligsociale aktører – og politiet, når det er relevant, at de deltager. Samarbejdet retter sig især mod børn og unge og de voksne, de unge indgår i relationer med.

Formålet er at styrke fritids- og foreningslivet i lokalområdet – og ikke mindst børn og unges muligheder for at deltage – igennem et tæt og flerstrenget lokalt samarbejde.

Lederrådet i Trige har blandt andet til opgave at styrke samarbejdet med det lokale foreningsliv, at sikre et lokalt beredskab i ferieperioder og at fordele ressourcer til lokale initiativer målrettet børn og unge. Det skal ske i tæt dialog med borgere, foreninger og andre aktører i lokalområdet.

 

Kontant opbakning til gode ideer

Et af de spændende redskaber i lederrådets værktøjskasse er en pose penge på i alt 500.000 kroner, som rådet kan dele ud hvert år. Pengene skal gå til at sætte gang i nye, bæredygtige projekter / aktiviteter, som beboerne i lokalområdet kan få gavn af.

Det skal være projekter, der understøtter et aktivt medborgerskab i lokalområdet. Det må meget gerne være projekter, der involverer børn og unge, og som har en tilknytning til det lokale forenings- og idrætsliv. Og så må det meget gerne være projekter, som er bæredygtige, forstået på den måde, at de kan leve videre de næste år, også uafhængigt af støtte fra Trige-puljen.

Det kunne være et cykelværksted, der får støtte til at starte op med lokaleleje, udstyr, arbejdstid til de voksne undervisere osv. Efter nogle år kunne håbet så være, at de unge, der har været med fra start, langsomt involverer sig i projektet og selv står som vejledere en dag.

Et eksempel på, hvad pengene er gået til, er de mange fritidsaktiviteter, som børn og unge i lokalområdet sidste sommer kunne deltage i.

”De har fået noget at give sig til, de har mødt jævnaldrende på en ny og sjov måde. For os bag projektet har det givet en tættere dialog med ST70 med henblik på flere initiativer for børn og unge, og flere af vores elever har meldt sig som hjælpeinstruktører i ST70. På den måde knytter vi tættere bånd. Det er et samarbejde, vi vil brede yderligere ud med virksomheder og samarbejdspartnere i lokalområdet,” siger Torben Mervig, skoleleder på Bakkegårdskolen og medlem af lederrådet.

 

Knytter endnu tættere bånd

”Det er ikke noget nyt, at vi har et godt og tæt samarbejde i lokalområdet,” understreger han.

”Det nye er, at vi i kraft af lederrådet sikrer en større systematik i samarbejdet mellem nogle af ildsjælene i nærområdet. Og så har vi mulighed for at bakke kontant op om nogle af de mange initiativer og ideer til samarbejde, der præger vores område,” siger Torben Mervig.

Han bakkes op af Lea Olsen, der som dagtilbudsleder af Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring i flere år har været en del af det tætte samarbejde i vores område: ”Det har i mange år været et kendetegn for vores område, at vi arbejder tæt sammen for at sikre en sammenhæng på tværs af lokalområdet, især når det gælder børn og unge,” siger hun.

”Vi er også et lokalområde, der er præget af mangfoldighed. Vi har mange forskellige borgere, og vejene til at engagere dem kan være meget forskellige. Med puljen på den halve million har vi mulighed for at støtte projekter, der går forskellige veje for at engagere vores borgere til at deltage i det aktive og mangfoldige lokale fællesskab, vi stræber efter,” siger Lea Olsen.

 

Leder efter ildsjæle

Derfor håber lederrådet også at se så mange som muligt til vores workshop, hvor vi kan udveksle ideer og lære hinanden bedre at kende.

”Med Trigepuljen på de 500.000 kroner signalerer vi, at vi gerne vil finde ildsjælene. De stærke voksne, som brænder for et levende lokalmiljø, men som vi måske ikke kender endnu, og som måske ikke kender muligheden for at få økonomisk støtte til et projekt. Og gerne personer, der har nogle særlige kompetencer, de kan dele ud af og bruge til at aktivere andre,” siger Torben Mervig.

 

Hvem kan søge støtte?

Som nævnt har lederrådet en pulje på 500.000 kroner til lokale aktører, institutioner, foreninger eller grupper af borgere, der vil gøre en indsats for at skabe mere aktivt medborgerskab igennem fritids- og foreningslivet – og at understøtte lokale unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indholdet af ansøgningen skal være til gavn for børn og unge i lokalområdet og have eller give betydning for lokalområdet som helhed, og gerne på længere sigt.

Puljen er delt op i en flex-pulje på 100.000 kr. til idéer eller mindre projekter, der kan realiseres hurtigt, og en større pulje til større ansøgninger med længere behandlingstid. Pengene tildeles for et år af gangen.

Alle kan i princippet søge penge fra puljen. Men ansøgeren og ansøgningen skal have geografisk eller på anden måde tilknytning til vores lokalområde.

Det er et krav, at ansøgeren skal indgå partnerskab med en lokal blivende aktør (en forening, boligforening, kommunal institution, virksomhed el. lign.) for at sikre forankring af projektet. En lokalt forankret aktør kan godt ansøge alene, men partnerskabsansøgninger bliver prioriteret højest.

Ansøgningen skal indeholde: 

  • Baggrund – Hvad er baggrunden for ansøgningen?
  • Målgruppe – Hvem er målgruppen?
  • Formål – Hvad er formålet med det ansøgte projekt?
  • Indhold og praksis – Hvad er de konkrete aktiviteter i projektet?
  • Organisering og samarbejde – Hvilke samarbejdsparter er med i projektet? Hvad bidrager de hver især med?
  • Succeskriterier – Hvad er succeskriterierne for projektet?
  • Budget – Hvad skal pengene bruges til?

Kom til workshop

Lederrådet inviterer som sagt alle interesserede til workshop.

Her kan du få og udveksle gode ideer. Du kan få hjælp til, hvordan du søger støtte til den gode idé. Ansøgningsproceduren bliver beskrevet nærmere. Vi udleverer ansøgningsskemaer, og du får hjælp til at udfylde skabelonerne. Og så serverer vi en sandwich og kaffe, te og vand.

Vi får gode ideer, opmuntring og baggrundsviden fra oplægsholder Anders Glahn. Han er fritids- og ungdomsleder i Gellerup-Toveshøj. Herfra har han mange års erfaring med at inddrage frivillige og med at skabe projekter båret af borgerne.

”Han er en spændende og inspirerende ildsjæl. Han brænder for medborgerskab og borgerinddragelse, og han brænder for projekter, hvor borgerne aktivt griber deres medborgerskab,” fortæller Danny Ibsen Svendsen, fritidsleder, Fritidscenter Trige/Spørring/Lisbjerg og medlem af lederrådet.

Som Anders Glahn siger, er det borgerne, der har ideerne. Han har blot nogle nøgler, der kan åbne flere døre for borgerne – både bogstaveligt talt og i overført betydning.

”På workshoppen vil han give eksempler på projekter, og han vil fortælle om sine gode erfaringer med at starte projekter, skabe foreninger og styrke lokalmiljøet,” siger Danny Ibsen Svendsen.

Så har du en god idé, og har du lyst til at bidrage til lokalsamfundet, så kom og hør nærmere. Intet projekt er for stort eller for småt, og du kan få hjælp til at komme godt i gang. På gensyn!

 

Lederrådet – Hvem er det?

Lederrådet i Trige mødtes for første gang i starten af 2015. Rådet mødes fire gange om året. Medlemmerne af lederrådet i Trige er repræsentanter fra Bakkegårdsskolen, Fritidscenter Trige/Spørring/Lisbjerg, D.I.I. Lindegården, Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring, ST70, Helhedsplanen Trigeparken, socialforvaltningen, Sport og Fritid og Familiekontor Nord. Desuden har politiet en plads i lederrådet og deltager, når det er relevant. I spidsen for rådet står områdechefen for Område Randersvej i Aarhus Kommune. Det er pædagogisk afdeling i kommunens Børn og Unge forvaltning, der er delt ind i otte områder med navn efter de store indfaldsveje til Aarhus. Områdechefen er leder for lederne af skoler og dagtilbud i de forskellige områder.